Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Košík  

Žiadne produkty

0.00 € Poštovné
0.00 € Spolu

Pokladňa

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.autoprofishop.sk

 
Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom I. Krasku 2464/38, 92601 Sereď, IČO: 44 797 338, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24042/T, DIČ: 2022852590 ( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.autoprofishop.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  Dohľad vykonáva SOI Trnava.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Mail:  info@pro-tec-slovakia.sk
Telefón: +421 313 214 420
Poštová adresa: PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., I. Krasku 2464/38, 92601 Sereď

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 033/5512 689 
          033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656  

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKLADŇA“. Kupujúci pokračuje kliknutím na ikonu „OBJEDNÁVKA BEZ REGISTRÁCIE“ kde následne vyplní objednávkový formulár. Kliknutím na ikonu „POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“ kupujúci si vyberie spôsob dopravy a pokračuje v objednávaní kliknutím na ikonu  „PLATIŤ V HOTOVOSTI NA DOBIERKU“. Následne odošle objednávku kliknutím na ikonu „POTVRDZUJEM SVOJU OBJEDNÁVKU“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné vrátane DPH. Sme platcami DPH. Tovar posielame na dobierku kuriérskou spoločnosťou GLS. Obchodné podmienky GLS nájdete tu: https://gls-group.com/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

  1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.
  2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  
  3. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu ( tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky ) v sume 5,40 € (s DPH) .

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom I. Krasku 2464/38, 92601 Sereď, info@pro-tec-slovakia.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6
Reklamačné podmienky

  • Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
  • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. 
  • Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  • Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
  • Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
  • Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., I. Krasku 2464/38, 92601 Sereď, ( info@pro-tec-slovakia.sk  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ...........................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................

(kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Dohľad vykonáva SOI Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. : 033/5512689